Algemene Voorwaarden Vintage Paradijs


Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Koperen aanbied.
2. Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Verkoper.
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Koper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
4. Dag: kalenderdag.

Artikel 2 – Identiteit van Verkoper
Vintage Paradijs
Maanstraat 13 7553 DT Hengelo.
06-25278815 (werkdagen tussen 14.00 - 16.00 uur bereikbaar)
E-mailadres: info@vintageparadijs.nl
KvK-nummer: 50712667
BTW-identificatienummer: NL001649922B20


Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Verkoper en Koper.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Verkoper zijn in te zien en zij op verzoek van de Koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Elke andere voorwaarden worden door de Verkoper uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden artikelen. Bij vintage (tweedehands) artikelen wordt te goeder trouw en zo volledig mogelijk de staat van het artikel omschreven. De foto`s maken deel uit van de beschrijving. Bij genoemde artikelen is het toelaatbaar en te verwachten dat zij niet perfect zijn. De meeste artikelen zijn meer dan 20 tot 30 jaar oud, er kunnen dus altijd verborgen gebreken aanwezig zijn. Bijvoorbeeld kunnen de hakjes en (in mindere mate) de lijmlaag van de zolen in de loop der tijd broos worden. Het kan dus altijd gebeuren dat een hakje of zool het niet houdt tijdens het dragen. Mocht er een hakje of zool stuk gaan, dan kan Verkoper dit nooit van tevoren voorzien. Verkoper is niet aansprakelijk voor de kosten voor nieuwe hakjes en zolen. Wij adviseren dan ook om deze eventueel preventief te laten vervangen bij vintage schoeisel.
3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Verkoper niet.
Informatie, foto’s, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door Verkoper met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Verkoper garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen (kleuren, maatvoering, (niet limitatief)) kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal Verkoper passende maatregelen treffen om de Koper tegemoet te komen.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.
3. Verkoper kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Koper.
2. Tijdens deze termijn zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Verkoper retourneren, conform de door Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.Bovengenoemd Artikel 6. lid 1 is niet van toepassing indien Koper op locatie artikelen koopt.

Artikel 7 - Kosten en uitvoering in geval van herroeping
1. In geval van herroepingsrecht dient de klant dit, op de dag van ontvangst van het artikel, aan te geven via een Email aan Verkoper. Dit artikel moet dan binnen 3 werkdagen in exact dezelfde staat weer terug zijn bij Verkoper.
2. Verkoper behoudt zich het recht voor om retouren te weigeren, of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de artikelen door de Koper of derden zijn gebruikt of beschadigd.
3. Retourzendingen dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden geweigerd.
4. Verkoper is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De Koper is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en verzenden van een retourzending.
5. Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen in ieder geval de kosten van terugzending voor zijn rekening.
6. Indien de Koper een bedrag betaald heeft, zal Verkoper (indien Koper heeft voldaan aan artikel 7.1. t.m. artikel 7.5.) dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de Koper niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Verkoper alleen worden uitgesloten indien Verkoper dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door Verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Koper;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Verkoper geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Koper de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 - De prijs
1. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
2. De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
4. In afwijking van het vorige lid kan Verkoper producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Verkoper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
5. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
6. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Verkoper dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de Koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 10 - Levering en uitvoering
1. Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres van Verkoper. Indien Koper geen gebruik wil maken van het ophalen van de artikelen, is Verkoper bereid de artikelen uit naam van de Koper ter post (alleen TNT post) aan te bieden en zal het artikel verzonden worden op de wijze zoals Koper aangegeven heeft. Dit betekent dat op dat moment het eigendom van het artikel en risico van verzending overgaat op Koper.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Verkoper geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Verkoper het bedrag dat de Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, treed Verkoper in contact met Koper om tot een passende oplossing te komen.

Artikel 11 – Betaling
1. Indien sprake is van vooruitbetaling door middel van een overboeking per bank of giro dient uw betaling volledig binnen 4 dagen na besteldatum door Verkoper te zijn ontvangen. Verkoper reserveert gedurende 4 dagen het artikel dat besteld is door Koper. Indien Koper niet in staat is aan deze termijn te voldoen kan Koper in overleg treden met Verkoper.
2. Indien er niet (tijdig) aan de betalingsverplichting wordt voldaan behoudt Verkoper zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en geen verdere overeenkomsten aan te gaan met desbetreffende Koper. Daarnaast heeft Verkoper het recht om eventuele onkosten en/of schade voortvloeiend uit het niet nakomen van de overeenkomst bij de Koper te verhalen.
3. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Verkoper te melden.

Artikel 12 - Overmacht
Verkoper heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mede te delen en zulks zonder dat de Verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 13 - Schadevergoeding
Verkoper kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico liggen.

Artikel 14 - Intellectueel eigendom
1. De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Verkoper of andere rechthebbenden.
2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en concepten.

Artikel 15 – Klachtenregeling
1. Een klacht met betrekking tot een gebrek van een artikel, dient zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk 1 dag na aflevering!) gemeld te worden via een email naar info@vintageparadijs.nl . Dit dient gemeld te worden met een duidelijke omschrijving van de klacht.
2. Bij Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16 - Privacy
1. Indien u een bestelling plaatst, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Verkoper houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet aan derden verstrekken.
2. Verkoper respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
3. Verkoper maakt in sommige gevallen gebruik van een nieuwsbrief mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde recht in Nederland.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2024 Vintage Paradijs | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel